Úvodní stránka

BOZP pro školství a jeho legislativa

BOZP pro školství představuje obecný termín, obsahující vzdělávání ve všech jeho možných formách, podpůrné služby, instituce zajišťující vzdělávání a také samotné zaměstnance zabezpečující vzdělávání a ostatní služby, rovněž legislativní rámec upravující poskytování služeb a vzdělávání. Co vše je firma Extéria zajišťuje, vypracuje a pro koho je to určeno, to vše se zde dozvíte.

Jaké služby v rámci BOZP zajišťuje firma Extéria pro školství a další instituce?

 • firma Extéria s.r.o. zajistí zpracování, vedení a také pravidelnou aktualizaci dokumentace BOZP, která je vyžadována obecně závaznými právními předpisy ČR pro subjekty vyskytující se v oblasti školství
 • trvalé udržování dokumentace BOZP v souladu s obecně závaznými právními předpisy týkající se školství
 • pravidelně se opakující kontroly stavu BOZP v objektu škol a ostatních institucí a rovněž pořízení zápisů z těchto kontrol 
 • provádění prověrky BOZP (1 x ročně) a pořízení zápisu z této prověrky
 • neustálá spolupráce s osobou pověřenou plněním úkolů na úseku BOZP, pravidelné informování o změnách v právních předpisech v oblasti BOZP ve školství a o povinnostech na úseku BOZP
 • soustavné vyhledávání rizik, jejich hodnocení a přijímání opatření k jejich odstranění (pravidelné kontroly pracovišť, tedy škol a ostatních institucí, se zaměřením na vyhledávání případných rizik)
 • zpracování potřebné dokumentace v oblasti prevence rizik dle § 102 zákoníku práce, v platném znění
 • vypracování informace o rizicích dle § 101 odst. 3 zákoníku práce, v platném znění, pro konkrétní případ dle požadavků objednatele
 • uskutečňování školení vedoucích pracovníků a ostatních zaměstnanců v oblasti BOZP ve školství na základě vypracovaných osnov školení
 • zpracování a revize provozních předpisů a pokynů, návrhy opatření ke zlepšení stavu BOZP na pracovištích objednatele (např. v oblasti firemní preventivní péče, vybavení zaměstnanců OOPP, vybavení pracovišť bezpečnostními značkami, vedení lhůtníků kontrol, revizí, školení apod.)
 • odborná pomoc v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání (šetření pracovních úrazů)
 • odborná pomoc na pracovištích, týkajících se školství, při řešení stanovených povinností vyplývajících z platných předpisů vztahujících se k bezpečnosti práce ve školství, upozornění na vyskytnuté nedostatky a návrhy a opatření na odstranění nalezených nedostatků
 • dohlížení na uplatňování a dodržování právních a vnitropodnikových předpisů na pracovištích, tedy ve školách a institucích
 • osobní účast při kontrolách orgánů státního odborného dozoru (OIP, KH, Hasiči)

Zpracujeme povinnou dokumentaci BOZP, dle platné legislativy :

 • Identifikace a hodnocení rizik
 • Kategorizace prací
 • Směrnice pro řízení BOZP ve školách a ostatních institucích
 • Směrnice vedení pracovních úrazů a evidence pracovních úrazů
 • Směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům
 • Osobní karty BOZP zaměstnanců
 • Traumatologický plán
 • Harmonogram lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců ve školství
 • Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
 • Provozní, dopravní, skladový řád a další dokumenty podle druhu provozované činnosti

BOZP je určeno pro všechny školy a vzdělávací instituce, jako je:

 • mateřská škola,
 • základní škola,
 • základní umělecká škola,
 • střední škola,
 • konzervatoř,
 • jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
 • vyšší odborná škola,
 • vysoká škola.
   

BOZP je také vhodné pro  následující školské zařízení:

 • školské poradenské zařízení,
 • školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání,
 • školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • školské účelové zařízení,
 • výchovné a ubytovací zařízení,
 • zařízení školního stravování,
 • školské zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.
   

Školské zařízení je kupříkladu dětský domov, školní jídelny a družiny, školy v přírodě či pedagogicko-psychologické zařízení.

Školské účelové zařízení napomáhá školským zařízením při jejich činnosti, zajišťují materiálně technické služby nebo poradenské či informační služby.

Ve školství a v budovách se zvýšeným počtem osob, hrozí také zvýšené nebezpečí úrazů a požárů. Především ve školách a školkách by mělo být dbáno na zvýšené bezpečnostní opatření, aby nedocházelo k úrazům vyučujících ani žáků. Důležitá jsou pravidelná evakuační cvičení, která učí vyučující i žáky, jak reagovat v případě požárů. Pokud chceme požárům předcházet, je důležitá pravidelná revize zařízení a dodržování bezpečnostních nařízení. Pravidelně musí být také kontrolovány hasící přístroje. Nechte si poradit od specialistů Extéria s.r.o., vybírejte podle dobrých referencí.

aha

Kontakt


EXTÉRIA  s.r.o.
Hradní 27/37
710 00 Ostrava
Mobil: +420 601 325 023
E-mail: exteria@exteria.cz
Web: www.exteria.cz

exteria